fbpx
Support

Klik hier om onze support site te openen.

s

Contact Informatie
Nijverheidsstraat 7
8310 Brugge
info@silicon.be
+32 (50) 390828
Instagram
u

Privacy Policy

1. Definities

Persoonsgegevens

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

Silicon Silicon nv met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge, Nijverheidsstraat 7 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0871.882.520.

tel +32 (0)50 39 08 28
fax +32 (0)50 39 08 20
advies@silicon.be
BE0871.882.520.

Verwerking
een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

2. Voorwerp

Deze Privacy Policy bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op de verwerking van de persoonsgegevens die u aan Silicon meedeelt.

3. Wat doet Silicon met uw persoonsgegevens?

3.1. Silicon neemt de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens ernstig.

Zij ondernam daarom reeds alle initiatieven die zij nodig acht om in regel te zijn met de vigerende privacywetgeving, met name de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” (hierna “Privacywet” genoemd), haar uitvoeringsbesluiten, de wijzigingen daarvan en zoals recent geactualiseerd en nog te wijzigen ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG” genoemd).

Silicon verbindt er zich toe dit wettelijk kader op te volgen en waar nodig bijkomende maatregelen te treffen en aanpassingen te implementeren ingevolge de actualisering daarvan.

De persoonsgegevens waarom Silicon verzoekt zijn dan ook steeds beperkt tot die gegevens die wij noodzakelijk en toereikend achten voor de correcte uitoefening van onze dienstverlening.

Wij streven ernaar dat de door ons verwerkte persoonsgevens correct zijn en ingeval van wijziging geactualiseerd worden.

Uw gegevens worden steeds gedurende een welbepaalde termijn bewaard, in functie van onze dienstverlening en/of de wettelijke vereisten waaraan Silicon dient te voldoen.

Tenslotte garanderen wij een adequate bescherming (o.m. door middel van encryptie) tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van u persoonsgegevens, in functie van de stand der techniek en de gevoeligheid van betreffende gegevens.

3.2. Silicon beschikt intern over een Functionaris voor de Gegevensbescherming die mee waakt over de conformiteit van het bedrijf met de vigerende privacywetgeving: ICT Engineer Lieven Mattheeuws, lmattheeuws@silicon.be (Tel: +32 (0)50 405191).

4. Rechtmatigheid van de verwerking (Opt-In)

4.1. Silicon zal uw persoonsgegevens slechts verwerken indien (i) u daartoe met betrekking tot één of meerdere specifieke doeleinden uw toestemming verleent, (ii) wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening waartoe u Silicon verzoekt (verwerking in het kader van de uitvoering van een overeenkomst), of (iii) wanneer Silicon daartoe een gerechtvaardigd belang kan inroepen mits uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder doorwegen.

Voor doeleinden van direct marketing zal Silicon voor het gebruik van uw persoonsgegevens steeds om uw uitdrukkelijke toestemming verzoeken. Niettegenstaande uw toestemming heeft u te te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.

4.2. Als u na uw opt-in van mening bent veranderd, kunt u op elk moment uw toestemming voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens intrekken door contact met ons op te nemen via Privacy@silicon.be of door uw verzoek te verzenden naar volgend adres:

Silicon nv
Nijverheidsstraat 7
8310 Brugge

5. Uw rechten

5.1. Algemeen
Silicon streeft naar transparantie inzake de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer Silicon uw persoonsgegevens verwerkt, kan u ons verzoeken om hierover op een beknopte en duidelijk wijze geïnformeerd te worden.

In voorkomend geval heeft u het recht om Silicon te verzoeken om inzage, rectificatie of schrapping van uw persoonsgegevens, dan wel om de beperking van de u betreffende verwerking. U kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u heeft een recht op gegevensoverdraagbaarheid.

5.2. Recht van inzage

Wanneer wij persoonsgegevens van uw verwerken heeft u het recht op inzage van deze gegevens en kan u ons tevens om de volgende informatie verzoeken:

  • de verwerkingsdoeleinden;
  • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
  • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
  • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
  • wanneer wij uw persoonsgegevens niet rechtstreeks van u verkregen, de beschikbare informatie over de bron van uw persoonsgegevens;

Indien u om meer dan één kopie verzoek, houden wij ons het recht voor om daartoe een administratieve kost aan te rekenen.

5.3. Recht op verbetering

Mocht u vaststellen dat de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u ons verzoeken de nodige verbeteringen of aanvullingen aan te brengen

5.4. Recht op vergetelheid

U heeft het recht om van Silicon te verlangen dat zij de persoonsgegevens die zij van u verwerkt wist, doch slechts in één van de volgende gevallen:

  • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij door Silicon werden verzameld of anderszins verwerkt;
  • U trekt uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens in en er is geen andere rechtsgrond voor handen op grond waarvan Silicon uw persoonsgegevens kan verwerken.
  • U heeft vanwege een specifieke met u verband houdende situatie bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, behoudens wanneer Silicon dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Silicon rust.

5.5. Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen kan u Silicon verzoeken om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, met name:

  • Wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die Silicon in staat stelt de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
  • De verwerking zou onrechtmatig geschieden maar u wenst niet dat uw persoonsgegevens gewist worden.
  • Silicon heeft uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze zelf nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • U heeft vanwege een specifieke met u verband houdende situatie bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Silicon zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Een beperking van uw persoonsgegevens heeft tot gevolg dat deze door Silicon worden gemarkeerd met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken;

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens

6.1. Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context, de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor uw rechten en vrijheden, waarborgt Silicon dat zij de nodige beveiligingsmaatregelen heeft getroffen – en van tijd tot tijd actualiseert in samenspraak met haar Functionaris – teneinde een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Waar relevant, kunnen de door Silicon genomen maatregelen onder meer betrekking hebben op:

  • de pseudonimisering en versleuteling van uw persoonsgegevens;
  • de mogelijkheid om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van haar verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
  • de mogelijkheid om bij een incident de beschikbaarheid van, en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen;
  • het instellen van een procedure om de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking op gezette tijdstippen te testen, te beoordelen en te evalueren.

6.2. Silicon garandeert dat zij tevens adequate maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat iedere natuurlijke persoon die onder haar gezag of onder het gezag van de verwerker handelt en in de uitoefening van zijn/haar functie of opdracht voor Silicon of de verwerker, toegang verkrijgt tot uw persoonsgegevens, deze slechts in opdracht van Silicon verwerkt, tenzij hij/zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling zou zijn gehouden.

7. Melding van inbreuken

7.1. Silicon is wettelijk verplicht om een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat zij er kennis van heeft genomen, aan de toezichthoudende overheid te melden.

Voor België is deze toezichthoudende overheid de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (hierna “Privacycommissie” genoemd), met zetel te 1000 Brussel, Hoogstraat 139 (Tel: +32(0)2/213.85.40; Fax: +32(0)2/213.85.65; E-mail: commission@privacycommission.be). De Privacycommissie is een onafhankelijk orgaan dat toeziet op de bescherming van de privacy bij de verwerking van persoonsgegevens.

7.2. In voorkomend geval, en wanneer de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, verbindt Silicon er zich toe om de inbreuk op uw persoonsgegevens ook aan u te melden, tenzij aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Silicon heeft passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen die uw persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor onbevoegden (encryptie, pseudonimisering, etc.) en deze maatregelen zijn toegepast op uw persoonsgegevens waarop de inbreuk betrekking heeft;
  • Silicon heeft na vaststelling van de inbreuk de nodige maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de inbreuk waarschijnlijk niet langer een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden;
  • de mededeling zou onevenredige inspanningen vergen. In dat geval zal Silicon in de plaats daarvan een openbare mededeling doen of een soortgelijke maatregel treffen op basis waarvan u even doeltreffend wordt geïnformeerd.

8. Verwerking door derden

8.1. Het kan voorkomen dat Silicon een voor de correcte uitoefening van haar dienstverlening afhankelijk is van de diensten van derden. In dat verband garandeert Silicon dat zij met haar rechtstreekse onderaannemers een overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens heeft gesloten (hierna “Verwerkersovereenkomst” genoemd), minstens van deze derde de schriftelijke garantie hebben verkregen dat deze te allen tijde handelt conform de vigerende privacywetgeving, in het bijzonder de Privacywet en de AVG.

Middels een Verwerkersovereenkomst verbinden deze derden er zich toe om, wanneer zij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een aan hen door Silicon uitbesteedde opdracht, te handelen in volledige conformiteit met de vigerende privacywetgeving, in het bijzonder de Privacywet en de AVG.

8.2. Bepaalde externe serviceproviders, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hanteren evenwel een eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken voor uw aankoopgerelateerde transacties.

Voor deze providers raden wij u aan om hun privacybeleid te lezen, zodat u begrijpt op welke manier uw persoonsgegevens door deze aanbieders wordt behandeld.

Houd er vooral rekening mee dat bepaalde providers zich kunnen bevinden, of faciliteiten kunnen hebben die zich in een ander rechtsgebied bevinden dan België of de Europese Unie. Wanneer u ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener betrokken zijn, kan uw informatie mogelijk worden onderworpen aan de wetten van de jurisdictie(s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden.

Als u zich bijvoorbeeld in Canada bevindt en uw transactie wordt verwerkt door een betalingsgateway in de Verenigde Staten, kunnen uw persoonlijke gegevens die worden gebruikt bij het voltooien van die transactie openbaar worden gemaakt op grond van de Amerikaanse wetgeving, waaronder de Patriot Act.

Zodra u onze Website verlaat of wordt omgeleid naar een website of applicatie van een derde partij, wordt u niet langer beheerst door deze Privacy Policy van Silicon.

9. Wijziging

Silicon houdt zich het recht voor om dit Privacybeleid zonder voorafgaande individuele verwittiging te wijzigen. Gelieve daarom regelmatig nazicht te doen van deze policy.

10. Klachten en opmerkingen

10.1. Indien u een klacht of opmerking heeft over deze Privacy Policy of de verwerking van uw persoonsgegevens, of indien u een inbreuk vaststelt op de verwerking van uw persoonsgegevens, gelieve u dan in eerste instantie te wenden tot Silicon.

Dit kan door een e-mail te verzenden naar privacy@silicon.be of door uw klacht over te maken op volgend adres:

Silicon nv
Nijverheidsstraat 7
8310 Brugge

Silicon verbindt zich ertoe om uw klacht met spoed te behandelen, doch oordeelt soeverein over de gegrondheid ervan.

10.2. Zo u dit wenst, kan u zich met uw klacht ook richten tot de Privacycommissie (Tel: +32(0)2/213.85.40; Fax: +32(0)2/213.85.65; E-mail: commission@privacycommission.be).

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

11.1. toepasselijk recht

Deze Privacy Policy is onderworpen aan het Belgisch recht.

11.2. Bevoegde rechtbank

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent, zijn bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil gerezen tussen Silicon en de betrokkene wiens persoonsgegevens door of in opdracht van Silicon worden verwerkt.